Uw browserversie is te oud om deze pagina weer te geven, u kunt hier de .pdf versie downloaden

Inhoud

1Inleiding3

2Ontwikkelingen in 20154

3Waterveiligheid6
3.1Introductie7
3.2Veilige primaire waterkeringen8
3.3Veilige regionale waterkeringen9
3.4Versterking van waterkeringen10


4Voldoende water11
4.1Introductie12
4.2Inrichting watersysteem wateropgave13
4.3Peilbesluiten14
4.4Peilbeheer15


5Schoon water16
5.1Introductie17
5.2KaderRichtlijn Water18
5.2.1KRW biologie en stoffen (GEP)19
5.2.2KRW chemie (GCT)20
5.5KRW voortgang maatregelen21
5.4Zwemwaterrichtlijn22
5.5STOWA basiskwaliteit23
5.6.1Nutriënten - Fosfaat24
5.6.2Nutriënten - Stikstof25
5.7Chloride oppervlaktewater26
5.8Prioritaire knelpunten27

6Waterketen28
6.1Introductie29
6.2.1Inkomend afvalwater: Afvalwaterakkoord30

6.2.2Inkomend afvalwater: Afnameverplichting31

6.2.3Inkomend afvalwater:
Rioolvreemd water
32


6.3.1Lozen gezuiverd afvalwater:
Stikstof (n) / Fosfaat (P)
33


6.3.2Lozen gezuiverd afvalwater:
Naleving
34

6.3.3Lozen gezuiverd afvalwater:
Impact vanuit de keten op eigen opvervlaktewater
356.4Beheer en onderhoud36
6.5Samenwerking afvalwaterketen37
6.6Energie & grondstoffen:
Reductie energieverbruik
387Wegen39
7.1Introductie40
7.2.1Verkeersveiligheid:
inrichting wegen / basiskenmerken
41


7.2.2Verkeersveiligheid:
Verkeersslachtoffers
42

7.3Berijdbaarheid43
7.4Bereikbaarheid:
Ontwikkeling verkeersdruk
44

Waterschap Hollandse Delta zorgt met deskundige mensen voor veilige dijken en wegen, schoon, voldoende en gezuiverd water op de vijf Zuid-Hollandse eilanden: Eiland van Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Voorne-Putten en IJsselmonde.Waterwerken 2015 geeft een beeld van de toestand van de waterkeringen (thema Waterveiligheid), het watersysteem (thema’s Voldoende water en Schoon water), de waterzuivering en riolering (thema Waterketen) en de wegen. Daarnaast worden trends en ontwikkelingen van het afgelopen jaar weergegeven.

Uitgangspunt voor Waterwerken vormen de bestuurlijk vastgestelde doelstellingen. Deze zijn opgenomen in de volgende beleidsplannen: - het beleidsplan ‘Kijk op dijk en duin’ uit 2006 voor Waterveiligheid; - het ‘Waterbeheerplan 2009-2015’ en het ‘Uitwerkings- programma van het Waterbeheerplan 2009-2015’ (uWBP) uit 2012 voor Voldoende water, Schoon water en Waterketen; - het ‘Wegenbeleidsplan’ uit 2008 voor de wegen. - het ‘Waterbeheerplan 2009-2015’ en het ‘Uitwerkingsprogramma van het Waterbeheerplan 2009-2015’ (uWBP) uit 2012 voor Voldoende water, Schoon water en Waterketen.

In november 2015 is het nieuwe WaterBeheerProgramma (WBP) 2016-2021 vastgesteld. Hierin staat het nieuwe beleid en bijbehorende doelstellingen voor de aankomende periode. In de Waterwerkenrapportage 2016 zal getoetst worden aan de doelstellingen uit het nieuwe WBP.

De resultaten uit deze rapportage worden gebruikt voor het beoordelen van de huidige toestand. Vervolgens wordt het beleid geëvalueerd en worden voorstellen gedaan om dit beleid te continueren, aan te passen of nieuw beleid te maken om te zorgen dat de doelen gehaald worden. In de beleidsplannen worden de te nemen maatregelen opgenomen. De financiële vertaling van de maatregelen worden opgenomen in de Kadernota en de Programmabegroting.

Naast de reguliere werkzaamheden van het waterschap en de uitvoering van projecten om de doelstellingen van onze taken te halen hebben zich een aantal ontwikkelingen en incidenten voorgedaan in 2015 die een grote invloed hadden op de werkzaamheden van waterschap Hollandse Delta.In 2014 heeft zich een aantal branden voorgedaan, onder meer in de rioolwaterzuivering Dokhaven en slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk in Rotterdam-zuid. Door de inzet van noodmaatregelen konden de installaties in bedrijf blijven. De werkzaamheden om de schade op de locaties te herstellen, zijn in april 2015 afgerond.

In de zomer was het langere tijd zonnig, heel warm en droog. Dit heeft voor het waterbeheer geen consequenties gehad. Met name omdat er nog voldoende zoet water in de omringende rivieren aanwezig was om binnen te laten in onze sloten en singels. Wel was de calamiteitenorganisatie van het waterschap extra alert.

Na een lange periode van droogte werden we in augustus 2015 geconfronteerd met extreem grote hoeveelheden neerslag op het Eiland van Dordrecht , in het oostelijk deel van de Hoeksche Waard en de zuidpunt van Goeree-Overflakkee. Er viel lokaal meer dan 80 mm regen in zeer korte tijd. Bij dergelijke hoeveelheden is altijd enige mate van overlast te verwachten. Daarom treedt de calamiteitenorganisatie in werking. Met grote inzet van onze mensen en noodpompen is het water weggemalen. Uit de evaluatie bleek dat het bergen van water in sloten en de bodem het meeste effect heeft gehad op de beperking van de wateroverlast vanuit het oppervlaktewater.

De versterkingen van delen van de Krommedijk, de Schuddebeursdijk, de Aaldijk en de Wolvendijk tussen Spijkenisse en Zuidland zijn in 2015 afgerond. Alle dijken op VoornePutten voldoen daarmee aan de huidige veiligheidsnormen. Ook werd de versterking van de Bosschendijk bij OudBeijerland afgerond.Voor het realiseren van doelmatigheid in de afvalwaterketen zijn in 2015 verdergaande afspraken gemaakt over samenwerking. De beheerovereenkomst Hoeksche Waard werd vernieuwd, de intentieovereenkomst Voorne-Putten is omgezet in een samenwerkingsovereenkomst en voor Goeree-Overflakkee is een strategisch afvalwaterplan vastgesteld. Hiermee zijn in het hele beheergebied afspraken gemaakt en concrete initiatieven ontwikkeld voor het besparen van kosten in de afvalwaterketen, het verbeteren van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid.

Beleidsontwikkelingen
Het waterschap heeft eind 2015 het nieuwe waterbeheerprogramma (WBP) vastgesteld. In het WPB staan de doelen van het waterschap voor waterveiligheid, voldoende water, schoon water en waterketen tot 2021. Actuele regelgeving en normeringen vanuit de EU, het Rijk en de provincie is opgenomen in het nieuwe WBP.

In 2015 is een start gemaakt met het ontwerp Wegenbeheerprogramma 2016-2021. In dit programma worden de doelen voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid bepaald. Medio 2016 moet het plan definitief worden vastgesteld.

3.1

Introductie

Overzicht waterkeringen Waterschap Hollandse Delta

3.2

Veilige primaire waterkeringen

Een dijk of kunstwerk kan om verschillende redenen het oordeel “Onvoldoende” krijgen. Een goed onderhouden dijk kan bijvoorbeeld als “Onvoldoende” beoordeeld worden als de maximale waterstand hoger wordt of de veiligheidsnorm naar boven is bijgesteld.

Soms is de toetsmethode strenger geworden en zijn er daardoor maatregelen nodig. Er kan ook sprake zijn van “slijtage” van de kering, bijvoorbeeld van de steen- bekleding. Op sommige plaatsen lukt het niet om een voldoende stevige grasbekleding op de dijk te laten groeien.

Een waterkering met het oordeel “Onvoldoende” is niet per definitie onveilig, maar er zijn wel maatregelen nodig om de veiligheid op termijn te waarborgen.

Resultaten 2015
De volgende toetsronde begint in 2017. In 2015 zijn de eerste voorbereidingen gestart.
De toetsmethodes en normen voor de volgende toetsing zullen aanmerkelijk anders zijn dan die van de laatst uitgevoerde toetsing. De in het kader van het Deltaprogramma ontwikkelde nieuwe normering zal uitgaan van de overstromingskansen van het binnendijks gebied.
Dijkversterkingen zorgen er voor dat grote stukken waterkeringen die als “onvoldoende” waren geclassificeerd inmiddels weer aan de norm voldoen.

3.3

Veilige regionale waterkeringen

3.4

Versterking van waterkeringen

4.1

Introductie

4.2

Inrichting watersysteem wateropgave

Geen wateroverlast vanuit het oppervlakte- water volgens NBW-norm zoals opgenomen in de provinciale verordening. Het tussendoel voor 2017 is:
- De NBW-opgave voor het landelijk gebied (464.000 m³) is geheel ingevuld.
- Ten minste 1/3 van de NBW-opgave voor het stedelijk gebied (101.000 m³) is ingevuld. Deze wateropgave is op 31-12-2011 berekend volgens klimaatscenario KNMI WB21 2000. Wanneer een (stedelijk) gebied op slot zit, wordt gerekend met klimaatscenario 2050 (KNMI WB21 scenario 2050 Midden).

4.3

Peilbesluiten

Resultaat 2015
Op de kaart is aangegeven voor welke peilgebieden het peilbesluit actueel is. Iedere herziening van een peilbesluit vindt plaats conform de GGOR-systematiek.

4.4

Peilbeheer

De eerste twee weken van september zijn vanwege de extreme neerslag en het vroegtijdig naar winterpeil instellen buiten de beoordeling van het reguliere peilbeheer gehouden.

5.1

Introductie

Overzicht waterkeringen Waterschap Hollandse Delta

5.2

KaderRichtlijn Water

Deze systematiek maakt het mogelijk om de voortgang trendmatig te volgen.

Doelstelling
Om aan de KRW te voldoen is een score van 10 nodig.

Resultaat 2015
In de meeste KRW waterlichamen is nog een behoorlijk gat tussen de huidige situatie en het te bereiken doel. In 12 waterlichamen is er nog slechts een klein verschil tussen huidige situatie en doel. Ten opzichte van 2014 is sprake van een geringe verbetering van de waterkwaliteit. 23 waterlichamen laten een hogere score zien, bij 12 waterlichamen is sprake van een lagere score.

5.2.1

KRW biologie en stoffen (GEP)

5.2.2

KRW chemie (GCT)

In 2015 zijn er minder prioritaire stoffen in overschrijdende concentratie aangetroffen dan in 2014. Hier lijkt de trend positief afgemeten aan de huidige normstelling. Vanaf 2018 zal echter een aanscherping van de normstelling plaatsvinden.

Overzicht waterkeringen Waterschap Hollandse Delta

5.3

KRW voortgang maatregelen

5.4

Zwemwaterrichtlijn

Doelstelling
Alle zwemwateren voldoen in 2015 minimaal aan kwaliteit aanvaardbaar volgens de Europese zwemwaterrichtlijn. Tussendoelstelling voor 2017 is dat er passende maatregelen zijn genomen om blootstelling aan blauwalgen te voorkomen.

Resultaat 2015
Toetsingskader volgens Europese zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG:
vereiste kwaliteit ‘aanvaardbaar’. Alleen plas Clarabos op IJsselmonde voldeed nog niet. Dit betreft de bacteriologische kwaliteit.
Toetsingskader volgens nationaal zwemwateroverleg:

Toetsingskader volgens nationaal zwemwateroverleg: 10 van de 24 zwemwateren zijn gevoelig voor blauwalg. Dit wil zeggen dat er in de afgelopen 4 monitoringsjaren potentieel toxische blauwalgen zijn gesignaleerd in hoeveelheden die een verhoogd risico opleveren voor de gezondheid van de zwemmers.

5.5

STOWA basiskwaliteit

Overzicht waterkeringen Waterschap Hollandse Delta

5.6.1

Nutriënten
Fosfaat

5.6.2

Nutriënten
Stikstof

De hoge stikstof gehalten in het duingebied van Voorne worden veroorzaakt door de daar in grote getale aanwezige vogels (o.a. Aalscholvers). Ook op Goeree-Overflakkee is in de omgeving van Dirksland een gebied met hoge stikstof gehalten in oppervlaktewater. De brakke kwelstroom in dit gebied voert stikstof vanuit de ondergrond aan.

5.7

Chloride oppervlaktewater

Resultaat 2015
Omdat er geen vastgestelde kaart is waarop is aangegeven welke functie leidend is, (functiefaciliteringskaart) is, ontbreekt de basis voor een toetsing.

De kaart toont de gemeten concentraties chloride in zomer en winter. Hiermee tonen we het effect van het doorspoelen. Vooral op Goeree-Overflakkee is het effect van de verziltingsbestrijding duidelijk terug te zien in het kaartbeeld. Er blijven echter gebieden die een hoger chloride-gehalte houden (> 600 mg/l) dan wenselijk voor akkerbouw.

In de watergangen die in de zomer worden doorgespoeld met zoet water kan de ecologie zich niet goed ontwikkelen. Het water is namelijk in de zomer te zoet voor de planten en dieren die in een zout milieu kunnen leven en in de winter te zout voor de planten en dieren die zoet water nodig hebben.

5.8

Prioritaire knelpunten

6.1

Introductie

6.2.1

Inkomend afvalwater
Afvalwaterakkoord

6.2.2

Inkomend afvalwater
Afnameverplichting

6.2.3

Inkomend afvalwater
Rioolvreemd water

Resultaat 2015
De afgelopen jaren heeft het waterschap via onderzoeken een beeld gekregen van het aandeel rioolvreemd water op alle zuiveringen. In 2015 was het aandeel rioolvreemd water per rwzi per jaar gemiddeld 20-30% en aantal l/ve/dag was 284 l/ve/dag.

6.3.1

Lozen gezuiverd afvalwater
Stikstof (N) / Fosfaat (P)

Resultaat 2015
In 2015 zijn de volgende verwijderingsrendementen behaald:

Hiermee is voldaan aan de doel- stelling voor het gehele beheersgebied van 75%. Ook is ruim aan de doelstelling voor het stikstof –en fosfaatverwijderingsrendement van 77,5% voldaan.

6.3.2

Lozen gezuiverd afvalwater
Naleving

6.3.3

Lozen gezuiverd afvalwater
Impact vanuit de keten op eigen oppervlaktewater

6.4

Beheer en onderhoud

6.5

Samenwerking afvalwaterketen

Doelstelling
WSHD draagt 5% bij aan de landelijke besparingsopgave voor waterschappen. Eind 2017 is 80% van dit aandeel bereikt, ofwel een besparing van 4 miljoen op jaarbasis t.o.v. 2010. De samenwerking met gemeenten leidt tot een gezamenlijke besparing van 80% van het aandeel van het beheergebied Hollandse Delta, ofwel 5,5 miljoen euro op jaarbasis. Het beter in beeld hebben van hoe de afvalwaterketen functioneert, draagt direct bij aan een optimale werking van de zuiveringen en rioolgemalen. Eind 2017 is voor 75% van de zuiveringskringen een op de lokale situatie afgestemd protocol voor monitoring en sturing operationeel.

Resultaat 2015
In 2015 is op grond van de cijfers van 2014 door het waterschap en de gemeente gerapporteerd dat zij ten aanzien van de financiële doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water op schema liggen voor de doelstellingen uit het bestuursakkoord. Dit houdt in dat de gemeenten en het waterschap in 2014 40% van de financiële doelstellingen hebben gerealiseerd. Het is de verwachting van gemeenten en waterschap dat de opgave voor 2020 wordt behaald.

Om de effectiviteit van het beheer in de keten te vergroten en restant van de financiële doelstellingen te realiseren, zet WSHD in op:
- In alle regio’s inzetten op strategische Afvalwaterplannen
- In alle regio’s de uitrol van ISA (meet- en monitorings-instrument) gebruiken om de strategische ambities te vertalen naar een doelmatig beheer van de afvalwaterketen, waarbij WSHD de rol van adviseur actief invult. In de Hoeksche Waard is het al uitgerold. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling een monitorings- en sturingsprotocol op te stellen. Eind 2015 is besloten om ISA op Goeree Overflakkee te gaan uitrollen. In 2017 zal ISA op nog een regio worden uitgerold en in 2017 heeft de gemeente Rotterdam samen het waterschap een nieuw besturingssysteem gerealiseerd. Hiermee is in 2017 in 75% van de regio’s een meet- en monitoringsplan gerealiseerd.
- Het waterschap pakt operationele initiatieven alleen op wanneer daar bij de gemeenten behoefte aan is.

6.6

Energie & Grondstoffen
Verbeteren energie-efficiëntie

Resultaat 2015
In 2012 is een nieuw plan opgesteld voor de periode 2013-2016 met nieuwe maatregelen. In 2015 is een totale efficiëntieverbetering ten opzichte van 2008 gerealiseerd van 69,9%. Dit percentage is opgebouwd uit procesmaatregelen op de rwzi’s (10,3%), extra duurzame energieproductie (3,0%), duurzame energie-inkoop (29,3%) en maatregelen in de keten uitgevoerd door HVC (27,3%). Zonder het meerekenen van de inkoop van duurzame energie (geen echte maatregel) is de efficiëntieverbetering 40,5%. In 2015 is ruim voldaan aan de tussendoelstelling (14%) van de energie- efficiëntieverbetering ten opzichte van 2008.

7.1

Introductie

7.2.1

Verkeersveiligheid
Inrichting wegen / basiskenmerken

7.2.2

Verkeersveiligheid
Verkeersslachtoffers

7.3

Berijdbaarheid

7.4

Bereikbaarheid
Ontwikkeling verkeersdruk

Resultaat 2015
In 2015 zijn 230 verkeerstellingen uitgevoerd. Ten opzichte van 2014 is te zien dat de gemiddelde verkeersdruk op de wegen van het waterschap met 2,6% is gestegen. De verhouding tussen personen-auto’s, kleine vrachtauto’s en grote vrachtauto’s is daarbij nagenoeg gelijk gebleven. De absolute stijging van het aantal zware voertuigen is, mede door het uitblijven van (grootschalige) economische ontwikkelingen, vooralsnog beperkt gebleven.